Partners Thai พันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัทi-Tracking (ประเทศไทย) จำกัด และ Platform ของบริษัท เป็นระบบที่มุ่งเน้น และ เป็นระบบเปิดเสมอสำหรับร่วมมือกับบริษัท/ผู้ให้บริการอื่นๆ ซึ่งมีวิธีการเหมือนกัน และ สนใจในการค้นหาระบบเพื่อประโยชน์ซึ่งกันและกัน

Sense-Tech

i-Tracking เป็นหุ้นส่วนกับ Sense-Tech ซึ่งมีการพัฒนาระบบระดับโลกสำหรับชั่งน้ำหนักยานพาหนะประเภทต่างๆ ระบบของ Sense-Tech ในวันนี้ มีการใช้ในยุโรป, อเมริกาเหนือและใต้ และออสเตรเลีย

ยานพานหะที่มีการบรรทุกเกินไม่เพียงมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในการจราจรมันเป็นเหตุผลสำหรับการเพิ่มต้นทุนให้รัฐบาลในการบำรุงรักษาถนนด้วย, การใช้ทรัพยากรจากพื้นที่อื่นๆ ซึ่งไม่ได้มีการพัฒนา บริษัทต้องจ่ายค่าบำรุงรักษามากขึ้นกับยานพาหนะของพวกเขา มีผลให้ธุรกิจมีกำไรลดลง

ระบบเซนเซอร์น้ำหนักสามารถลดการสูญเสียของสินค้าขณะขนส่งหรือเพื่อความมั่นใจว่าบริษัทจะไม่ขนส่งมากกว่าที่ตกลงไว้

ดังนั้นi-Tracking มีความยินดีขอประกาศว่า บริษัทสามารถสนับสนุนบริษัทใดๆ ในประเทศไทย, เมียนม่าร์, ลาว, กัมพูชา หรือเวียดนาม ซึ่งต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับระบบนี้ หรือ หน่วยงานรัฐบาลใดๆ ซึ่งต้องการทราบว่า พวกมันสามารถใช้ระบบดังกล่าวอย่างไรในการแก้ปัญหาต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในการบำรุงรักษาถนนและความปลอดภัยบนถนน