Partners หน้าเกี่ยวกับหุ้นส่วน-TH 2

 sense-tech-logo

 

i-Tracking เป็นหุ้นส่วนกับ Sense-Tech ซึ่งมีการพัฒนาระบบระดับโลกสำหรับชั่งน้ำหนักยานพาหนะประเภทต่างๆ ระบบของ Sense-Tech ในวันนี้ มีการใช้ในยุโรป, อเมริกาเหนือและใต้ และออสเตรเลีย

ยานพานหะที่มีการบรรทุกเกินไม่เพียงมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในการจราจรมันเป็นเหตุผลสำหรับการเพิ่มต้นทุนให้รัฐบาลในการบำรุงรักษาถนนด้วย, การใช้ทรัพยากรจากพื้นที่อื่นๆ ซึ่งไม่ได้มีการพัฒนา บริษัทต้องจ่ายค่าบำรุงรักษามากขึ้นกับยานพาหนะของพวกเขา มีผลให้ธุรกิจมีกำไรลดลง

ระบบเซนเซอร์น้ำหนักสามารถลดการสูญเสียของสินค้าขณะขนส่งหรือเพื่อความมั่นใจว่าบริษัทจะไม่ขนส่งมากกว่าที่ตกลงไว้

ดังนั้นi-Tracking มีความยินดีขอประกาศว่า บริษัทสามารถสนับสนุนบริษัทใดๆ ในประเทศไทย, เมียนม่าร์, ลาว, กัมพูชา หรือเวียดนาม ซึ่งต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับระบบนี้ หรือ หน่วยงานรัฐบาลใดๆ ซึ่งต้องการทราบว่า พวกมันสามารถใช้ระบบดังกล่าวอย่างไรในการแก้ปัญหาต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในการบำรุงรักษาถนนและความปลอดภัยบนถนน

Drop us an email or complete our enquiry form today and let’s get started!

You can learn more about Sense-Tech by visiting their website: www.Sense-Tech.com